L’acusació particular.

L’ofès, perjudicat o víctima de qualsevol fet delictiu pot personar-se com acusació particular en el procediment penal per tal de defensar els drets i interessos que li han estat vulnerats, sigui part acusadora el Ministeri Fiscal o no, per tal d’aconseguir la imposició de la pena ajustada a dret al seu autor.

Quan s’exercita l’acció civil juntament amb l’acció penal es procedent la reclamació, en concepte de responsabilitat civil, de les indemnitzacions procedents.

Anuncis