De l’Ordenança Penal.

La Llei Qualificada del Codi de Procediment Penal preveu en els seus articles 163 i següents que els delictes menors i les contravencions penals poden ser jutjats pel procediment d’ordenança penal sempre que el procediment no se segueixi, a més, per un delicte major.

Avui en dia l’Hble. Batllia d’Andorra fa molt ús del procediment d’ordenança penal la qual cosa correspon al lletrat defensor adaptar la seva intervenció d’una manera ràpida i efectiva.

Anuncis