Dret Penal

L’exercici de la professió d’advocat en l’àmbit del dret penal exigeix una profunda especialització, així com i sobretot l’experiència davant de la complexitat de les diferents jurisdiccions del Principat d’Andorra.

La intervenció del lletrat comença durant tota la instrucció de l’afer amb la pràctica de les diligències corresponents i amb la interposició dels recursos contra les resolucions contràries als interessos en qüestió.

Més endavant, l’assistència pot desembocar davant dels tribunals competents (Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle, Hble. Tribunal de batlles i M.I. Tribunal de Corts).

Les sentències de primera instància podran fer l’objecte d’un recurs davant del M.I. Tribunal de Corts o davant de la Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia.

Actualment, l’Hble. Batllia també evacua moltes causes penals mitjançant el procediment de l’ordenança penal durant el qual el paper de l’advocat és cabdal.

En particular, l’Àrea de Dret Penal abasta les següents intervencions:

Anuncis