Dret de successions.

  • Dret de successions.

Després de la mort d’una persona, jurídicament s’ha de donar un destí als béns que aquella tenia per aconseguir-ho s’obre la successió, que pot estar regida per testament o bé ser intestada. Des del despatx es tramita el procediment successori per tal de fer complir la voluntat del causant, persona finada, de conformitat amb els tràmits legals establerts.

Així mateix, davant les possibles discrepàncies dels afectats per les disposicions “mortis causa” s’inicien els procediments judicials en exercici de les accions legals que confereix la llei per la defensa dels seus drets i interessos

  • Tramitació d’herències.
  • Processos judicials successoris.
Anuncis