Crisi de Parella i Ruptura del Vincle (Separacions i divorcis):

  • Separacions i divorcis

Les situacions de crisi familiar solen anar acompanyades de la ruptura de la parella i, fins i tot, de la ruptura del vincle matrimonial. En aquests supòsits és necessari establir una sèrie de paràmetres i pautes que permetin protegir a ambdós membres i, sobretot, als fills menors d’edat, que són els més necessitats de protecció i els que resulten més afectats per aquestes situacions. Des del despatx s’assumeix la direcció lletrada per tal d’establir aquests paràmetres en les situacions de crisi familiar, ja sigui redactant convenis matrimonials i de parelles de fet, ja sigui en procediments contenciosos quan ambdós membres no aconsegueixen posar-se d’acords.

D’altra banda, molts cops que aquelles mesures que es van establir en el seu dia per tal de regir la situació posterior a la ruptura no es compleixen o bé no s’adiuen a la realitat viscuda, de manera que és necessària l’execució de la Sentència dictada en el procediment matrimonial o bé la modificació d’aquelles mesures.

  • Redacció de convenis matrimonials i de parelles de fet.
  • Procediments contenciosos.
  • Modificació de mesures.
  • Execució de sentències.
  • Adopcions.
  • Situacions de convivència.
  • Filiacions.
Anuncis