Dret de Família i Succesions

En el marc de la llei 4/2005 qualificada d’unions estables de parella de 21 de febrer del 2005, el despatx intervé en la redacció del conveni privat atorgat pels membres de la unió estable de parella i que posteriorment haurà de ser protocol·litzat notarialment.

També intervenim en la redacció de convenis privats de separació que segons les circumstàncies del matrimoni podran ser protocol·litzats davant de notari o bé hauran de fer l’objecte del corresponent procediment judicial.

La tramitació de mesures cautelars provisionals d’urgència avui en dia són novament possibles gràcies a les recents modificacions de la llei qualifiacada del matrimoni.

Els procediments de separació conjugal o d’atribució de custòdia dels menors o de divorci o de filiació no matrimonial s’emmarquen dins del judici civil contradictori que ha de procurar cercar la millor regulació possible per la família en situació de crisi.

Després de la mort d’una persona, jurídicament s’ha de donar un destí als béns que aquella tenia per aconseguir-ho s’obre la successió, que pot estar regida per testament o bé ser intestada. Des del despatx es tramita el procediment successori per tal de fer complir la voluntat del causant, persona finada, de conformitat amb els tràmits legals establerts.

Així mateix, davant les possibles discrepàncies dels afectats per les disposicions “mortis causa” s’inicien els procediments judicials en exercici de les accions legals que confereix la llei per la defensa dels seus drets i interessos

  1. Tramitació d’herències.
  2. Processos judicials successoris.
Anuncis