Negligències professionals (mèdiques, hospitalàries, agents de l’edificació…).

La negligència professional és l’omissió de la diligència exigible al professional en l’acompliment de la seva activitat, que ve imposada pel grau d’especialitat dels seus coneixements o estudis i l’actualització i capacitació tècnica que es presumeixen en un professional de la categoria concreta que es tracti.

Incórrer en una negligència Professional implicarà el naixement de responsabilitat, ja sigui civil, penal, o de la pròpia administració, i, per tant, l’obligació de rescabalar per mitjà d’una indemnització el perjudici ocasionat a la víctima.

Anuncis