Redacció i interpretació de tot tipus de contractes.

La major part de les relacions socials que es duen a terme en la nostra societat vénen regides per contractes, fins i tot les més senzilles, com ara la compra del pa de cada dia. No obstant, d’altres situacions més complexes requereixen una major seguretat per a les parts intervinents, de manera que és necessari establir unes determinades pautes d’actuació i fixar les obligacions contretes per mitjà del contracte. D’altra banda, també és necessari l’aclariment de determinats punts que en el propi contracte subscrit no han quedat prou clars.

Anuncis