Execució de sentències

L’execució de la sentència és l’acompliment d’una resolució judicial, és a dir el procediment judicial per mitjà del qual es demana a l’Hble. Batllia que porti a la pràctica el que ha estat decidit en una sentència judicial exercitant, si escau, les execucions forçoses escaients.

Anuncis